Oväder på bohuskusten – fartyget vrak – besättningen omkommen

Dramatiska rapporter från Lysekils tullkammare under 1870-talet

Del 1

Augustistormar 1871 vållade många fartygskatastrofer

På Riksarkivet i Stockholm kan man ta del av Generaltullstyrelsens arkiv under 1800-talet. Där finner man bl a att alla tullkamrar varje år måste lämna in en berättelse om ortens handel, näringar, rörelse, tulluppbörd och tullbevakning. Det är i dessa rapporter som man också hittar redogörelser för fartygsolyckor. Tullkammaren i Lysekil bjuder på en intressant läsning som ofta döljer stor tragik.

För år 1871 läser man följande sammanfattning: ”71 stycken fartyg tillhörande åtskilliga nationer hafva under stormande väderlek sökt skydd i Lysekils hamn och af dessa hafva 55 stycken , som dertill varit skyldiga, här erlagt fyr- och båkafgifter”. Sedan följer en redovisning av strandningarna (originalstavningen har bibehållits).

Natten emellan den 19 och 20 mars i närheten af Hållö, Engelska ångbåten Niobe, kapten I. Massen, på resa från Hull till Reval med en dyrbar styckegodslast. Besättningen bergad. Fartyget vrak, men större delen af lasten bergad.

Ett olycksdrabbat dygn

Så kommer då det ödesdigra dygnet den 25 och 26 augusti. En tidig höststorm tycks ha hemsökt hela den bohuslänska kusten. Följande förlisningar är inrapporterade bara från Lysekils tulldistrikt; sannolikt inträffade liknande olyckor både norrut och söderut.

Natten emellan den 25 och 26 augusti vid Skeppsholmen nära Lysekils hamn, Holländska koffen (författarens anm: rundgattat bukigt handelsfartyg, riggat som barkskepp, brigg, skonare eller galeas) Jantje, kapten T. F. Nieuvald, på resa från Harlingen till Norge i barlast. Besättningen bergad, fartyget vrak.

Den 26 augusti kl 6 fm vid Gulskär, ¼ mil från Lysekil, Svenska Briggen Hilma, kapten J. A. Nordström från Carlshamn, på resa från Pataholm till Spanien med plankor. Besättningen bergad, fartyget vrak.

Den 26 augusti kl 3 fm vid Tryggö, Engelsk-amerikanska Skeppet Blue Bird, kapten William Taye, på resa från Riga till Boston med hampa. Besättningen äfvensom lasten och fartyget, som efter verkställd raparation fortsatt resan, bergade.

Den 26 augusti kl 9 fm vid Sandbogen nära Hållö, Svenska Briggen Apollo, kapten E. Stefansson från Sundsvall, på resa från Söderhamn med Bjelkar till Holland. Besättningen bergad äfvensom lasten och fartyget, som efter verkställd raparation fortsatte resan.

Den engelske kaptenen drunknade

Den 26 augusti kl ½ 7 fm vid Sandö nära Hållö, Engelska Briggen Nymph, kapten Storm, på resa från Viborg till Boston i England med trälast. Besättningens bergad med undantag av kapten. Fartyget vrak men lasten bergad.

Den 26 augusti kl ½ 1 på natten vid Mellanskär nära Hållö, Nordtyska Skonerten Flora, kapten A. Brandhoff, på resa från Luleå till Antwerpen med plankor. Besättningen och lasten bergade, men fartyget vrak.

Hela besättningen omkom

Natten emellan den 25 och 26 augusti vid Hermanö, Nordtyska fartyget Providentia, kapten N. W. Ahrens. Hela besättningen omkommen och fartyget sjunkit på flera famnars djup.

Samma natt vid Kåregrund nära Hunnebostrand, Engelska Briggen Earl of Carlisle, kapten Robert Pitt, på resa från Umeå till England med plankor och bräder. Besättningen och lasten bergad men fartyget vrak.

Den 26 augusti inkom i hafveri Nordtyska Skonerten Ida, kapten C. J.Leeve, på resa från Riga med hvetelast. Lossade lasten här och reparerade, samt intog åter större delen av lasten och fortsatte resan, sedan den sjöskadade delen af lasten här blifvit såld.

Den 26 augusti inkom i hafveri Norska Briggen Speransa, kapten A. Sörensen, på resa från Riga till Holland med korn. Lossade lasten här, reparerade och inlastade åter större delen af lasten och fortsatte resan. En del sjöskadat korn såldes här.

Del 2

Novemberstormarna 1872 krävde många offer

År 1872 tycks sjöfarten på Skagerrak ha varit ännu mer olycksdrabbad än året innan. Då krävde en ovanligt kraftig storm en augustinatt sin tribut i form av åtskilliga havererade handelsfartyg. Vid ett tillfälle följde hela besättningen fartyget i djupet utanför Härmanö, en annan gång räddades folket ombord men kaptenen drunknade. På hösten 1872 drabbade hårda stormar handelsfartygen och följande är rapporterat av tullkammaren i Lysekil.

Natten till den 1 november vester om Käringön å Skäret Tickarn, Norska Skeppet Nordkap, Capten J.E. Marcussen, på resa från Härnösand till Bordeaux med brädlast, fartyget vrak, besättningen bergad.Natten till den 1 november vester om Käringön å Skäret Tickarn, Norska Skeppet Nordkap, Capten J.E. Marcussen, på resa från Härnösand till Bordeaux med brädlast, fartyget vrak, besättningen bergad.

Samma natt vid Tryggö, Norska Skeppet Edmund, Kapten C. Glückstad, på resa från Uleåborg till England med trälast. Fartyget vrak, besättningen bergad.

Den 3 november på Fogelskär, vest från Käringön, Tyska skeppet Dawid, Capten H. Schosky, på resa från New York till Helsingör med petroleum – fartyget vrak, besättningen bergad.

Lastad med ris, klarade Indiska oceanen och Atlanten, gick under i Skagerrak

Den 3 november på Fogelskär, vest från Käringön, Tyska Skeppet Paula, Kapten Jahn, på resa från Ostindien med oskalad ris. Besättningen bergad, fartyget vrak.

Natten emellan 1 och 2 november vid Soteskär, ett okänt fartyg. Hela besättningen omkomne och fartyget sönderslagits.

Hårt väder 7 – 8 november krävde många liv

Natten till den 8 november, kapten E. Petit, på resa från Honfleur till Arendahl i barlast. Besättningen bergad, fartyget vrak.

Samma natt på Gräsholmen, vest från Gullholmen, Svenska Skeppet Fata Morgana, kapten Kjellgren, från Göteborg till England med brädlast. Fartyget vrak, besättningen bergad.

Natten till den 7 november vid Brandskär nära Kornö, Engelska skeppet Zween Own, kapten A. Edwards, på resa från Hull till Christiania i barlast. Fartyget vrak, besättningen bergad.

Två haverier vid Grötö – hur var det möjligt – hade de inte ankare ombord?

Den 8 november på Grötö vid Lysekil, Svenska skonerten Hilma, Capten S. Johnsson, på resa från Gamla Karleby med tjära. Besättningen och last bergade, fartyget tagits af grund.

Den 8 november på Grötö vid Lysekil, Svenska Skonerten M. Luther, A. O. Holgersson, på resa från Dannemark till Lysekil i barlast. Fartyget vrak, folket bergat.

Den 8 november på Hållö, engelska Kuttern Zviner på en resa från Tyskland till England med potatis. Fartyget strandade manlöst, Kapten och besättningen hade blifvit bergade i sjön af Norskt fartyg.

Samma dag på Lärkan nära Hållö, Engelska Briggen Ocean, Kapten John Sample, på resa från Helsingborg med last af hafvre till England. Fartyget vrak, besättningen bergad utom Kapten som död ilandfördes.

Samma dag vid Ramsvik å Sotefjorden, Norska Briggen Washington, Capten Jakobssen, på resa från England till Norge i barlast. Fartyget tagits af grund, större delen räddade af annat fartyg i sjön. Kapten och Styrman ilandkommo lemlästade.

Okända fartyg till botten, alla omkomna, tragik för efterlevande utan informationer

Natten till den 8 november vid Fykan å Sotefjorden, ett okänt fartyg, lastat med små sparrar, fartyget vrak, lasten skingrad och besättningen troligen omkomna.

Natten till den 8 november vid Svarten, vest från Käringön, ett okänt fartyg sjunkit på 12 famnars djup. Besättningen troligen omkomna.

Samma natt vid Kyrkeskär på Sotefjorden, ett okänt fartyg sjunkit på flera famnars djup. Besättningen troligen omkomna.

Årsrapporten har som avslutning: Flera fartyg hafva dessutom inkommit i hafveri.

Rapporten om haverier för 1875 gäller september månad.

De våldsamma haverier som inträffade tre år tidigare, då okända fartyg gick under med man och allt på Sotefjorden och utanför Käringön, är inte helt ur bilden. Så strandade den 27 september på Buskär nära Hållö den danska skonerten Ellen. Fartyget slogs sönder i bitar och hela besättningen omkom.

Samma dag inträffade ytterligare sex haverier:

Franska Briggen Activ på Mellanskär nära Hållö 3 man af besättningen omkomna, fartyget såldt som vrak, trälasten bergad.

Engelska Skeppet The Morning Star på Thornö nära Käringön. Hela besättningen omkommen, fartyget sönderslaget och såldt som vrak på sjöbotten.

Engelska Briggen Mary Ann, inkommen till Käringön men frånkapad hela Riggen. Besättningen bergad, fartyget såldt som vrak.

Svenska Briggen Mimen på Sotenäslandet nära Tryggö, besättningen bergad, men fartyget såldt som vrak.

Tyska Skeppet Flora på Sotefjorden, af fiskare inbergat till Bovallstrand. Besättningen bergad. Fartyget med trälast bogserat af ångbåt till Göteborg.

Franska Briggen Belle Marie på Sotefjorden, af fiskare sedan inbergad till Bovallstrand. Fartyget vrak. Besättningen räddad och trälasten bergad.

Sven H. Gullman
Sven H. Gullman
Articles: 26