Reglemente för Folkundervisningen i Käringöns, Mollösunds, Grundsunds och Gullholmens Capellförsamlingar

Den 29 maj 1866 fastställde konsistoriet, dvs domkapitlet, i Göteborgs stift, bestämmelser för hur undervisningen i Morlanda pastorats fyra kapellförsamlingar skulle bedrivas. 1842 hade riksdagen visserligen gjort den obligatorisk över hela landet, men i praktiken dröjde det på sina håll länge innan den fungerade. I de fyra fiskelägena Käringön, Mollösund, Grundsund och Gullholmen hade man ekonomiska problem att ta hänsyn till, att uppföra skolbyggnader var kostsamt och lika svårt var det att bekosta lärarlöner. Ofta fick kapellpredikanten sköta undervisningen. År 1866 hade man på de fyra orterna kommit så långt att det fanns skolhus och lärare – därför utfärdade domkapitlet ett reglemente för att göra administration och undervisning enhetlig. I det följande får den nutida läsaren i fyra kapitel ta del av bestämmelserna som gäller skolstyrelsen, läraren och barnen samt föräldrar och målsmän. För att ge den bästa behållningen vid läsningen har stavning och meningsbyggnad behållits i original.

Cap. 1. Om Skol – Styrelsen

§ 1. Hvarje av Capell-församlingarne har sin såväl från Moder- som öfrige Capell-församlingarne skiljda Skolstyrelse, och utgöres af vid allmen Sockenstämma dertill valda Ledamöter.

  1. mom. Enligt Kongl. Skol-Stadgan är kyrkoherden eller den hans ställe företräder Skol-Styrelsens Ordförande. Honom tillkommer och åligger den närmare och enskilta uppsikten öfver skolan, samt alla den samma rörande verkställighets åtaganden, vid hvilka sednare han dock eger meddela uppdrag åt Capell-Predikanten, som, näst Pastor, är förste Ledamoten, eller flera af Skolstyrelsens Ledamöter att honom biträda.
  2. mom. Alla ärender, som röra Skolan, böra anmälas hos Ordföranden, som i hvarje fall ställer sig Kongl. Stadgan och allmen Lag till efterrättelse, och när ärendet sådant fordrar, att samma i Skolstyrelsen föredrager.
  3. mom. Wid de tillfällen, då Ordföranden enligt 10 § i Kongl. Skol-Stadgan infinner sig i Skolan, bör han, för att utröna barnens framsteg, anställa med dem förhör. Han bör jämväl tillse att undervisningen tillbörligen handhafves, samt af barnen, såväl som af deras Föräldrar, eller målsmän, uppfylla sina pligter. De felaktigheter, som dervid förefinnas, eger Ordföranden på lämpligt sätt att rätta, eller i annat fall Skolstyrelsens gemensamma åtgärder påkalla.
  4. mom. Ordföranden, eller i händelse af uppdrag, förste Ledamoten på stället, tillkommer att, genom kungörelse från Predikstolen, sammankalla Skolstyrelsen och deras sammanträden upplösa. De Protocoller, som dervid föras, skall han underskrifva och alla ifrån Skolstyrelsen utgående beslut å Skolstyrelsens vägnar underteckna.

§ 2. Skolstyrelsens Ledamöter åligga att med uppmärksamhet följa barnundervisningen, såväl den allmenna som enskilda. De felaktigheter och brister, som dervid upptäckas, böra genast anmälas hos Ordföranden för att dem till rättelse befordra.

§ 3. Skolstyrelsen sammanträder så ofta förekommande omständigheter fordra, på Ordförandens, eller förste Ledamotens, kallelse.

§ 4. Om en eller annan ledamot är frånvarande, hindras ej ärendenas gång. Men den som utan laga förfall från Skolstyrelsens sammanträden uteblifver, böte hvarje gång 16 skilling Banco till Skol-Cassan.

§ 5. Skolstyrelsen skall vara ombetänkt att söka utvägar till beredande af en Skol-Cassa, behöflig såväl för fattige barns undervisning, kläder och föda under Skolgången, som inköp af Böcker och andra Skolinventarier.

§ 6. Skol-Cassan står under Skolstyrelsens gemensamma vård och ansvarighet, samt redovisas vid allmen Sockenstämma en gång om året.

Cap. 2. Om Läraren

§ 7.  Läraren antages genom val eller Sockenstämmo beslut och bör, i den händelse att det inte är Capell Predikanten, vara vederbörligen examinerad, och i hvilket fall som helst oförvitlig i tänkesätt och lefverne.

§ 8. Läraren ställe sig till efterrättelse ej mindre Kongl. Stadgan om Folkundervisningen i Riket af den 18 Junii 1842, än detta Reglemente, eller hvad häri kan blifva tillagdt eller ändrat. Läraren bör ock såväl ibland Barnen, som annars, iakttaga ett värdigt uppförande och ådagalägga allvar och nit i tjänsten.

§ 9. Undervisnings ämnena vare:

a) Ren och flytande innanläsning, såväl med Latinsk som svensk stil.

b) Catechesen, särdeles med afseende på rediga begrepps bibringande åt barnen.

c) Biblisk Historia.

d) Kort sammandrag af Christendomens uppkomst, öden och tillstånd till närvarande tid.

e) Skrifning och Räkning, och om någon det åstundar, Fäderneslandets Historia och Geografie.

f) Kyrkosång med begagnande af  Dillners Psalmodikon. (Kommentar: Ett psalmodikon var ett enkelt, ensträngat instrument, avsett för att ta ut melodier. Det konstruerades av prästen och kyrkomusikern Johan Dillner (1785 – 1862). Med hjälp av en sifferskrift vid varje psalm- eller sångvers kunde man lätt finna den rätta melodin. Dessa instrument blev populära inte bara i skolor utan också i kyrkor som saknade orgel. Sannolikt leddes psalmsången också i de fyra kyrkorna med hjälp av ett psalmodikon, innan man anskaffade orgel.)

§ 10. Undervisningen börjas hvarje dag med afsjungande af en Psalmvers, bön och Bibelläsning i ordning, samt slutas på lika sätt.

§ 11. Alla förmiddagar af läsåret utom November och December månader, undervisas från kl 9 till 1, och om eftermiddagen, med undantag af Onsdagar och Lördagar, samt de dagar i November och December månader, då ingen undervisning gifves, börjar Skolgången från Mars månads början till September månads slut kl 2 och upphör kl 4. Ferier böra under året vara, vid påsk och pingst Helgen en vecka, räknad från Onsdagen före Högtidsdagen till Thorsdagen efter den samma, alla eftermiddagar före Helgedag, som infaller på Söckendag, och dessutom från den 15 December till den 15 februari, samt från den 15 Junii till Jullii månads slut, under hvilken tid de likväl skola medhafva hemlexor, dem de på Lärarens kallelse böra i Skolan uppläsa.

§ 12. På den sålunda bestämda tiden vare Läraren skyldig att undervisningen ombesörja och må ej utan laga förfall från Skolan aflägsna sig. Wisar Läraren försummelser, vårdslöshet eller förargelse med sin vandel, och följer icke rättelse uppå föreställning först af Ordföranden enskildt och sedan af Skolstyrelsen, förfares med hans skiljande från tjensten, såsom i 11 § af Kongl. Stadgan föreskrifvet är. Will Läraren taga afsked från sin befattning, vare han skyldig att fyra månader förut uppsäga sig hos Skolstyrelsen.

§ 13. Läraren vare skyldig att föra noggrann förteckning öfver Barnens namn, ålder, tiden för dess intagande i Skolan och afgång, anlag, flit, framgång och uppförande.

§ 14. Hvarje år, kort före den 15 Junii, anstelles med Barnen på en af Ordföranden i samråd med Styrelsen fastställd dag, i hans och Skolstyrelsens närvaro, offentlig examen, hvarom ortens Innevånare från Predikstolen underrättas.

§ 15. För de till Skolan hörande Böcker och öfrige Inventarier skall Läraren vara ansvarig, att intet må förfaras eller skadas. Sker detta genom hans förvållande, vare han skyldig till ersättning, och om det sker utaf Barnen, skola deras föräldrar eller målsmän godtgöra skadan.

§16.  Wid bestraffande af Barnens fel vakte sig Läraren för hetta och öfverilning, samt söke att med vishet och lugn förmana, rätta och straffa de felande.

3 Cap. Om Barnen

§ 17. Alla barn inom Församlingen äro vid fyllda 7 år berättigade och vid 9 års ålder förpligtade att bevista Skolan. Undantag härifrån må ega rum med de Barn, som kunna få tillräcklig undervisning i föräldra husen.

§ 18. Barnen skola infinna sig i Skolan på de bestämda timmar och dagar så tidigt, att de kunna deltaga i sången och bönen, och under läsningen iakttaga stillhet, lydnad och flit. De som visa olydnad mot Läraren eller begå annan förseelse, skola derföre första gången varnas och förmanas af Läraren, sker det oftare skola de med fog och sansning bestraffas, och om de efter flera bestraffningar icke vilja låta rätta sig, anmäles förhållandet för Skolstyrelsen, som sedan efter omständigheterna laglikmätigt förfar.

4 Cap. Om Föräldrar och Målsmän

§ 19. Emedan föräldrar i första rummet äro förbundne att skriftligen uppfostra sina Barn, så skola de hålla dem till flitig Skolgång och framför allt icke hålla med dem i deras fel. De skola ock, om deras Barn blifvit straffade för några förseelser, vara så förståndige, att de icke derföre fatta ovilja mot Läraren, och mest tillåta sig att honom derföre förebrå; skulle dock så ske, eller föräldrarne hafva befogade skäl till missnöje, göres anmälan till Ordföranden, som har att undersöka förhållandet och det till rättelse befordra.

§ 20. Föräldrar vänje sina barn till ordning, flit och snygghet, samt den allmenna Gudstjenstens sorgfälliga bevistande. De Föräldrar som äro så fattige, att de ej kunna underhålla sina Barn i Skolan, ega att anmäla det för Skolstyrelsen, som drager försorg om att behofven. så vidt möjligt är, afhjelpas.

Sven H. Gullman
Sven H. Gullman
Articles: 26