Den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden

Denna orden, som är ägnad åt försvaret av Kristi tomma grav i Jerusalem, har medeltida rötter. Den äldsta kända svenske riddaren är en av den heliga Birgittas söner som dubbades i Jerusalem. År 1847 förnyade påven Pius IX gravriddarordens uppdrag till att omfatta ekonomiskt och andligt stöd till katolikerna i det Heliga landet som omfattar Israel, Palestina och Jordanien.

Penninggåvorna förmedlas av den latinske patriarken av Jerusalem, som är ansvarig för de arabiska, ekonomiskt ofta svaga katolikernas överlevnad i dessa områden, till församlingar och präster, skolor och sjukhus. Inalles 22 000 ordensmedlemmar världen över i ett 40-tal ståthållarskap samlar varje år in mer än 700 milj kr.
Dessa medel är förutsättningen för att åtskilliga kristna skall kunna bo kvar. Alla skolor är öppna för elever oavsett religionstillhörighet. De har ett gott rykte även bland muslimer.

Antalet kristna i Israel som tillhör de katolska, ortodoxa och orientaliska kyrkorna med rötter i urkristendomen, är omkring 125 000, av vilka cirka 31 000 är katoliker. Därtill kommer de i de av Israel ockuperade områdena. Antalet minskar för varje år genom utflyttning till Europa.
Enligt uppgift (Susan Nathan, Ett annat Israel. Ordfront. 2006) är de arabiska medborgarna ett slags andra klassens medborgare och hänvisade till 7 % av Israels yta – övriga 93 % är förbehållna den judiska majoriteten. Följden har blivit en svårartad arabisk trångboddhet.
Alla arabiska hem är självfinansierade, inget statligt stöd kan påräknas och restriktionerna är hårda. Antalet kristna är betydande i Nasaret och Betlehem men också där, i kristenhetens födelsetrakter, lever de under svåra förhållanden.

Den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden har både manliga och kvinnliga medlemmar. De erlägger en årlig avgift som via Stormagistratet i Rom oavkortat går till avsedda ändamål.

Orden är den Heliga stolens (Vatikanens) enda officiella och skall inte förväxlas med en förtjänstorden.

Svenska Riddarorden: www.gravriddarorden.se

Patriarkatet Jerusalem: www.lpj.org